Saksgang mus og rotter

Norsk Hussopp Forsikring dekker bekjempelse av og skader etter rotter og mus. Vi bruker kun giftfrie metoder for å hindre at gift kommer på avveie og med hensyn til dyrevelferd. Dersom tekniker mener det er nødvendig med giftbehandling skal dette godkjennes av oss i forkant av behandling.

Hva skjer når skaden er meldt?

Skadedyrtekniker vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale befaring. Den gjennomføres normalt i løpet av få dager. På befaring går tekniker over boligen for å gjøre en vurdering av miljøet rundt bygningen, inntrekksveier under bakkeplan og den utvendige gnagersikringen.

Hvis det avdekkes tegn til inntrekksveier på den utvendig befaringen, vil tekniker gi kostnadsfri førstehjelp. For større tiltak må man selv bekoste utbedring av mangelfull gnagersikring. Hvis saken løser seg på første befaring utløses det normalt ikke egenadenl.

Normal saksbehandlingstid

Etter befaring utarbeider tekniker en rapport som inneholder anbefalte tiltak for bekjempelse og beskrivelse av skade (lukt og bygningsskade). Dersom dette er avdekket.

Saksbehandler vil vurdere videre saksgang på bakgrunn av rapporten fra tekniker. I mange tilfeller er saker løst allerede etter første befaring. Hvis bekjempelsen er pågående eller bygningsskader må utbedres, vil det være løpende oppfølging av saken fra tekniker/håndverker. Kunde vil bli løpende oppdatert om fremdrift i saken fra saksbehandler.

Vi jobber i alle tilfeller for at du skal få en raskest mulig avklaring.

Hva kan jeg gjøre mens jeg venter?

Dersom du har meldt en luktskade til forsikringen må du sørge for noen tiltak før befaring: steng lufteventiler, luftavtrekk på bad og kjøkken, spjeld til piper, lukke dører, ikke ha duftlys ol. Trekk ut møbler fra vegger.

Hvis man har hørt lyder i konstruksjoner, bør man markere de områdene med teip.

Etter befaring må du følge anbefalte tiltak fra tekniker. Dette kan være nødvendige utbedringer som må iverksettes uten opphold. Eksempelvis kan dette være sikringstiltak (hindre at dyrene kommer inn), opprydding rundt bolig og lignende.

Bekjempelsestiltak og fremdrift

Sikring og opprydning rundt bolig er tiltak som kreves av deg som kunde parallelt med bekjempelse for at bekjempelsen skal lykkes og unngå bygningsskader.

Tekniker anbefaler hvilke bekjempelsestiltak som er nødvendig basert på omfang og om det er mus eller rotter. Vi bruker i all hovedsak feller som bekjempelsesmetode. På denne måten unngår vi for eksempel luktproblemer fra dyr som dør i bygningskonstruksjonen. I tillegg kan gift være problematisk for små barn, husdyr, fugler etc.

Dersom det er avdekket bygningsskade (lukt eller annen skade) vil selskapet sende ut en fagperson for å vurdere skaden. Når skaden er dekket av forsikringen utbetales erstatningen som et kontantoppgjør, enten som en engangssum før utbedring, eller etterskuddsvis basert på innsendt bilag og faktura. Du må selv sørge for at skaden utbedres, gjør det selv eller med hjelp fra en håndverker. Fagperson kan som regel gi gode råd og anbefale et firma med riktig kompetanse.

Egenandel

Egenandel utløses om det igangsettes bekjempelse/skadeutbedring (oppgitt i forsikringsbeviset). Dersom det er behov for flere besøk i saken er det fortsatt kun én egenandel.

Hva skjer når saken er avsluttet?

Saken avsluttes når tekniker mener bekjempelsen eller skadeutbedringen er vellykket. Merk at i noen tilfeller er det ikke mulig å fjerne lukten med umiddelbar virkning. I noen tilfeller må man la kjemiske eller naturlige prosesser virke over tid. Oppdager du ny skadedyraktivitet kort tid i etterkant tar du kontakt med oss i Norsk Hussopp Forsikring så hjelper vi deg videre uten ny egenandel.

Vil du ha mer informasjon?