Saksgang mus og rotter

Norsk Hussopp Forsikring dekker bekjempelse av og skader etter rotter og mus. Vi bruker kun giftfrie metoder for å hindre at gift kommer på avveie og med hensyn til dyrevelferd. Dersom tekniker mener det er nødvendig med giftbehandling skal dette godkjennes av oss i forkant av behandling.

Illustrasjon av saksgang mus og rotter
Saksgang mus og rotter. Bekjempelse og skader.

Hva skjer når skaden er meldt?

Skadedyrtekniker vil kontakte deg innen 4 arbeidstimer for å avtale tidspunkt for befaring. Normalt vil befaringen la seg gjennomføre i løpet av få dager.

Hva skal jeg gjøre før befaringen?

Følg instrukser som tekniker gir over telefon. Normal prosedyre før befaring ved luktskader er å steng lufteventiler, luftavtrekk på bad og kjøkken, spjeld til piper, lukke dører, ikke ha duftlys ol. Trekk ut møbler fra vegger. Hvis man har hørt lyder i konstruksjoner, bør man markere de områdene med teip.

Befaringen

På befaringen vil tekniker gjøre en vurdering av miljøet rundt bygningen, inntrekksveier under bakkeplan og den utvendige gnagersikringen. Den faglige vurderingen av miljøet, gnagersikringen og inntrekksveier vil bli nevnt muntlig på befaring, men også fremkomme i rapporten som lages i saken.

Hvis det avdekkes tegn til inntrekksveier på den utvendige befaring, vil tekniker gi kostnadsfri førstehjelp. For større tiltak må man selv bekoste utbedring av mangelfull gnagersikring. Hvis saken løser seg på første befaring utløses det normalt ikke egenandel.

Merk at hvis tekniker påpeker nødvendige sikringstiltak kreves det tiltak fra deg som kunde parallelt med bekjempelsen. Som regel er det nødvendig å utføre tiltakene omgående for å lykkes med bekjempelsen og unngå bygningsskader.

Hvis skadedyrtekniker påviser aktivitet på innsiden av boligen på første befaring, vil bekjempelse bli iverksatt. Dersom skadedyrtekniker foretar bekjempelse, utløser dette normalt egenandel.

Ved påvist bygningsskade vil tekniker gjøre enkle tiltak på plassen, men for større arbeider må man planlegge utbedring av skader med nødvendig materialer og ulike fagpersoner for å gjøre arbeidet. For utbedring av bygningsskader utløses alltid egenandel.

Normal saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden varierer avhengig av kompleksitet og omfang. Saksbehandler vil vurdere videre saksgang på bakgrunn av rapporten som lages etter befaringen. I mange tilfeller er saker løst allerede etter første befaring. Hvis bekjempelsen er pågående eller bygningsskader må utbedres, vil det være løpende oppfølging av saken fra tekniker/håndverker. Kunde vil bli løpende oppdatert om fremdrift i saken fra saksbehandler eller utførende fagperson.

Hva kan jeg gjøre mens jeg venter?

Du kan observere dyrenes aktivitet og plassering. Dersom det er behov for forebyggende tiltak innvendig eller utvendig vil tekniker informere deg om dette. Hvis tekniker har satt krav til nødvendige utbedringer, må dette iverksettes uten opphold. Eksempelvis kan dette være sikringstiltak (hindre at dyrene kommer inn), opprydding rundt bolig og lignende.

Bekjempelsestiltak og fremdrift

Tekniker anbefaler hvilke bekjempelsestiltak som er nødvendig basert på omfang og om det er mus eller rotter. I mange tilfeller tar det lenger tid å bekjempe rotter enn mus fordi mus er nysgjerrige av natur, mens rotter er mer reserverte og skeptiske. Mus går derfor lettere og raskere i fellene. Vi bruker i all hovedsak feller som bekjempelsesmetode. På denne måten unngår vi for eksempel luktproblemer fra dyr som dør i bygningskonstruksjonen. I tillegg kan gift være problematisk for små barn, husdyr, fugler etc.

Egenandel

Egenandel utløses kun om det igangsettes bekjempelse/skadeutbedring (beløp oppgitt i forsikringsbeviset). Dersom det er behov for flere besøk i saken er det fortsatt kun én egenandel.

Hva skjer når saken er avsluttet?

Saken avsluttes når tekniker mener bekjempelsen eller skadeutbedringen er vellykket. Merk at i noen tilfeller er det ikke mulig å fjerne lukten med umiddelbar virkning. I noen tilfeller må man la kjemiske eller naturlige prosesser virke over tid. Oppdager du ny skadedyraktivitet kort tid i etterkant tar du kontakt med oss i Norsk Hussopp Forsikring så hjelper vi deg videre uten ny egenandel.

Vil du ha mer informasjon?