Bruk og behandling av personopplysninger

Personvernerklæring

For oss i Norsk Hussopp Forsikring er det viktig at du som bruker og forsikringskunde vet hvordan vi behandler personopplysningene dine, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Vi tar personvern på alvor og ønsker at vår behandling av dine opplysninger skal være mest mulig transparent for deg som bruker og/eller forsikringskunde. Derfor er det viktig for oss at du forstår hva vi gjør med personopplysningene dine, og at du er fortrolig med at vi behandler de på en trygg og sikker måte.

Som behandlingsansvarlig jobber vi kontinuerlig med å sikre at våre produkter og tjenester, samt interne prosesser, møter de krav som stilles til behandling av personopplysninger.

Norsk Hussopp Forsikring har konsesjon fra Finanstilsynet for skadeforsikring, og behandler alle personopplysninger i overenstemmelse med gjeldende personvernsregelverk og bestemmelser om taushetsplikt.

På denne siden kan du lese om hvordan vi bruker og behandler personopplysninger.

 • Formål med behandlingen og rettslig grunnlag

  Vi behandler personopplysninger i våre kunderegistre for å kunne identifisere deg som kunde og oppfylle den forsikringsavtale du har med oss. Personopplysninger er alle opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson, for eksempel fødsels- og personnummer, adresse, telefonnummer og e-post. Norsk Hussopp Forsikring registrerer og lagrer kun de personopplysningene som nødvendige for å betjene deg som kunde.

   

  Hjemmelsgrunnlaget for behandlingen er inngått avtale. For å kunne å tilby deg forsikring trenger vi nødvendig personinformasjon. Uten dette kan vi ikke inngå avtale og gjennomføre et mulig forsikringsoppgjør ved et senere tidspunkt.

   

  Norsk Hussopp Forsikring er opptatt av å levere en god tjeneste og gi deg en god kundeopplevelse. Etter at du har vært i kontakt med oss vil du derfor kunne få tilsendt en kundeundersøkelse på e-post. Det er frivillig å svare. Behandlingsgrunnlag for dette er at vi har berettiget interesse.

   

  I tillegg behandler vi personopplysninger i forbindelse med hvitvaskingsmeldinger og bokføringsformål. Det rettslige grunnlaget for disse behandlingene er at det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

   

  Vi behandler også personopplysninger hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må vi ha registret en e-postadresse. Direktekunder hos Norsk Hussopp forsikring vil få tilsendt nyhetsbrev som en del av kundeoppfølgingen. Du kan også melde deg på nyhetsbrevet på vår nettside, da samtykker du til vår behandling av opplysninger om deg. E-postadressen vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsbrev og brukerundersøkelser om nyhetsbrevet for å få tilbakemelding på hva leserne synes er interessant og hva de har behov for. Vi behandler personopplysningene frem til du melder deg av nyhetsbrevet. Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss kan du enkelt melde deg av tjenesten.

 • Behandling og innhenting av personopplysninger

  Personopplysninger som behandles av Norsk Hussopp Forsikring i forbindelse med kundeforholdet, hentes fra kunden selv, samarbeidende forsikringsselskap og offentlige registre. Kun de opplysningene som er nødvendig og relevante for å oppfylle formålene nevnt over samles inn.

   

  Opplysningene vi samler inn vil kunne bli benyttet for å vurdere og fatte beslutninger om forsikringens innhold og vilkår, og i markedsanalyser og markedsføring. Norsk Hussopp Forsikring vil ved avtaleinngåelse og under det løpende avtaleforholdet registrere opplysninger om kunden og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet. Norsk Hussopp Forsikring vil også registrere opplysninger om personer vi har avslått å inngå avtale med, i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid kunne dokumentere forholdet, herunder at avslag om forsikringsdekning var saklig begrunnet.

   

  De opplysningene vi har kan deles inn i følgende kategorier:

  • Administrative opplysninger som navn, adresse, telefon, e-post og fødsels- og personnummer
  • Opplysninger om forsikret risiko og dekningsomfang
  • Skadeopplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling
  • Kommunikasjon mellom partene
  • Opplysninger om tredjeperson som følge av dens tilknytning til en forsikring, for eksempel begunstiget eller kontaktperson
 • Utlevering av personopplysninger

  Personopplysninger kan bli formidlet til en ekstern leverandør for å oppfylle avtalen du som kunde har med oss. De vil da være en databehandler som behandler personopplysninger på vegne av Norsk Hussopp Forsikring. Dette kan være takstapparat, saneringsselskap, eller andre forsikringsselskaper/ samarbeidspartnere. Slike leverandører får kun tilgang til de personopplysningene som er nødvendig for at de skal få levert tjenestene sine. For å sikre at personvernet ivaretas også hos vår underleverandør har Norsk Hussopp Forsikring etablert databehandleravtaler med alle tredjeparter som får informasjon fra oss.

  Registrerte personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dette vil f.eks. være opplysninger knyttet til forebygging og avdekking av straffbare handlinger.

 • Overføring av opplysningene til stater utenfor EU/EØS

  Norsk Hussopp Forsikring overfører ingen opplysninger til stater utenfor EU/EØS. Hvis det skulle bli aktuelt vil vi forsikre oss om at opplysningene beskyttes på samme måte som vi behandler den.

 • Hvor lenge personopplysningene vil bli lagret

  Personopplysninger om deg som forsikringskunde lagres så lenge du er kunde hos Norsk Hussopp Forsikring. Dersom avtalen med oss sies opp vil opplysninger lagres i 10 år, før de slettes og/eller anonymiseres, i tilfelle det senere oppstår et erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet.

 • Forekomsten av automatiserte avgjørelser

  Per i dag benyttes det ikke automatiserte avgjørelser. Hvis det skulle bli aktuelt i fremtiden vil du bli informert og gitt anledning til å reservere deg for heller å få en manuell behandling.

 • Dine rettigheter

  Behandling av personopplysninger skal være oversiktlig og forutsigbar for deg som bruker og forsikringskunde. Informasjon om vår behandling av personopplysninger skal være enkelt tilgjengelig og forståelig. Siste versjon av personvernerklæringen skal alltid være tilgjengelig på internettsiden vår.


  Du har rett til å be om innsyn, retting eller sletting og rett til å få dataene overført. Henvendelser skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.


  Hvis du vil bruke personvernrettighetene dine kan du kontakte selskapets personvernombud på personvernombud@hussoppen.no eller brev til:

  Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig
  Postboks 416 Sentrum
  0103 Oslo
  Merk konvolutten « Personvernombud»

   

  Innsyn

  Du kan når som helst be om å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler og hvordan vi behandler den.

   

  Retting og sletting

  Det er viktig for oss at de opplysningene vi har om deg er riktige. Dersom opplysningene vi har registrert ikke er korrekte, ufullstendige, eller unødvendige kan du kreve disse rettet eller slettet.

   

  Begrensning av behandling

  I noen tilfeller kan du ha rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Dette innebærer at personopplysningene ikke kan brukes til noe, kun lagres.

   

  Dataportabilitet

  Ved behandling av personopplysninger basert på samtykke eller avtale, kan du be om å få tilsendt opplysninger vedrørende deg for å bringe videre til en annen virksomhet.

   

  Innsigelse

  I visse situasjoner kan du ha rett til å protestere mot at vi behandler personopplysningene dine. Du har f.eks. rett til å protestere på behandling av personopplysninger for direkte markedsføring og behandlingen til dette formålet må da opphøre.

 • Retten til å trekke tilbake et samtykke

  Hvis behandlingen er samtykkebasert kan du når som helst trekke tilbake samtykke som ligger til grunn og kreve opplysningene slettet så fremt dette ikke er opplysninger vi er lovpålagt å oppbevare.

 • Retten til å klage til en tilsynsmyndighet

  Datatilsynet er både tilsyn og ombud for behandling av personopplysninger. Deres oppgave er å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem. Dersom du opplever at vi bryter regelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi anbefaler allikevel at du først tar kontakt med oss, slik at vi får muligheten til å vurdere klagen, og raskest mulig være behjelpelig med å rette opp i feilen.

  Hvordan du klager til datatilsynet kan du lese om her

 • Bruk av analyseverktøy og informasjonskapsler (cookies)

  Opplysninger om atferdsmønstre er å regne som personopplysninger, og dette registrerer vi ved besøk på våre hjemmesider. Adferdsmønster er for eksempel sidene du besøker, lenkene du klikker og på og det du skriver i skjemafelter.

   

  Norsk Hussopp Forsikring bruker informasjonskapsler på sine nettsider, hussoppen.no. Informasjonskapsler er en tekstfil som blir lagret på din harddisk for sidene du besøker. Informasjon som innhentes anonymiseres og inneholder ikke identifiserbare personlige opplysninger. Les mer om bruk av informasjonskapsler her.

 • Informasjonssikkerhet

  Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandling av dine personopplysninger er viktig for oss. I tillegg til vår strenge personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å sikre dine personopplysninger.

   

  Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. I tillegg er alle Norsk Hussopp Forsikrings ansatte, herunder vikarer og innleide konsulenter, underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder både utad og internt mellom kollegaer.

   

  I tråd med anbefalinger fra Datatilsynet benytter Norsk Hussopp Forsikring httpss (SSL-sertifikat), en kommunikasjonsprotokoll for kryptert utveksling mellom sender og mottaker, på sine nettsider. Dette for å beskytte personopplysninger som gis på nettsiden, slik at informasjonen ikke er lesbar for uvedkommende.

   

  For å ivareta sikkerheten for dine personopplysninger, er det viktig at også kommunikasjonen med deg er sikker. Du skal derfor ikke sende personsensitive opplysninger til oss i e-post eller i sosiale medier. Dersom du sender opplysninger til oss per e-post må du være oppmerksom på at Norsk Hussopp Forsikring ikke kan garantere for sikkerheten av ikke-krypterte eposter. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss per telefon eller via kontaktskjema på hjemmesiden vår. Ved bruk av e-post anbefaler vi at du alltid dobbeltsjekker at e-postadressen er korrekt, slik at den ikke havner hos feil mottaker.

 • Behandlingsansvarlig

  Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Det vil si at behandlingsansvarlig skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og er ansvarlig for at tiltak for å oppfylle personvernregler inklusive at krav til internkontroll og informasjonssikkerhet er etablert.

   

  Behandlingsansvarlig i Norsk Hussopp Forsikring er administrerende direktør ved Erik Hansen. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at vi behandler dine personopplysninger på en korrekt og trygg måte.

 • Personvernombud

  Norsk Hussopp Forsikring har utnevnt et eget personvernombud som har i oppgave å påse at virksomheten behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler.

  Personvernombudet er også en ressursperson for deg som kunde. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, trenger hjelp tilå utøve dine rettigheter, eller har innspill til oss, kan du kontakte personvernombudet på personvernombud@hussoppen.no. Dersom du sender henvendelsen per post, er adressen:


  Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig
  Postboks 416 Sentrum
  0103 Oslo
  Merk konvolutten « Personvernombud»

 • Mer informasjon

Sist oppdatert: 27.2.2020