Bruk og behandling av personopplysninger

Personvernerklæring

Norsk Hussopp Forsikrings PERSONVERNERKLÆRING.

For oss i Norsk Hussopp Forsikring er det viktig at du, som bruker og forsikringskunde, vet hvordan vi behandler personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan NHF samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg tilstrekkelig informasjon om vår behandling av personopplysninger, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

 • Behandlingsansvar

  Norsk Hussopp Forsikring er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger, der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og selve behandlingen av disse. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at våre produkter og tjenester, samt interne prosesser, møter de krav som stilles til behandling av personopplysninger – slik at du kan føle deg trygg på at vi beskytter dine personopplysninger.


  Behandlingsansvarlig i Norsk Hussopp Forsikring er administrerende direktør. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at vi behandler dine personopplysninger på en korrekt og trygg måte.


  Dersom du har spørsmål til personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss her, på telefon +47 22 28 31 50 eller ved ordinær post.

 • Personvernombud

  Norsk Hussopp Forsikring har utnevnt et eget personvernombud. Vedkommende har i oppgave å påse at virksomheten behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler.


  Personvernombudet er også en ressursperson for deg som kunde. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, trenger hjelp til å utøve dine rettigheter, eller har innspill til oss, kan du kontakte personvernombudet på personvernombud@hussoppen.no. Dersom du heller ønsker å sende henvendelsen per post, er adressen;


  Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig
  Postboks 416 Sentrum
  0103 Oslo


  Merk konvolutten «Personvernombud»

 • Hva bruker vi personopplysninger til og hvorfor?

  Norsk Hussopp Forsikring behandler personopplysninger for å administrere kundeforhold, i forbindelse med saksbehandling og i forbindelse med drift av vår forsikringsvirksomhet. Vi registrerer og behandler kun de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle et konkret formål, og opplysningene slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig eller formålet er bortfalt.

  Her kan du lese om i hvilke tilfeller vi samler inn personopplysninger.


  Tilbud, kjøp og fornyelse av forsikring

  Norsk Hussopp Forsikring behandler personopplysninger i forbindelse med tilbud og kjøp av forsikring og når forsikringsavtalen blir fornyet. Vi registrerer også opplysninger om personer vi har avslått å inngå avtale med, i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid kunne dokumentere forholdet, herunder at avslag om forsikringsdekning var saklig begrunnet.

  Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å kunne å tilby deg en forsikringsavtale. Uten dette kan vi ikke inngå avtalen eller gjennomføre et mulig forsikringsoppgjør ved et senere tidspunkt.


  Kundeadministrasjon

  Vi behandler personopplysninger for å oppfylle avtale med deg som forsikringstager. Det er nødvendig for at vi skal kunne kommunisere med deg om for eksempel endring av vilkår, informasjon om våre tjenester, fakturering eller annen viktig informasjon om kundeforholdet.

  Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle avtalen med forsikringstager.


  Behandling av henvendelser

  For å besvare henvendelser vi får på telefon eller kontaktskjema bruker vi dine personopplysninger for å kunne besvare henvendelsen. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse for å kunne gi deg god informasjon og svar på dine spørsmål.


  Skadebehandling og oppgjør

  Vi behandler personopplysninger i våre kunderegistre for å kunne identifisere deg som kunde og oppfylle forsikringsavtalen du har med oss. Norsk Hussopp Forsikring registrerer og lagrer kun de personopplysningene som er nødvendige for å betjene deg som kunde. Dette gjør vi for å kunne vurdere skaden, igangsette tiltak og gjennomføre skadeoppgjør. Hjemmelsgrunnlaget for behandlingen er inngått avtale. 

  Norsk Hussopp Forsikring er opptatt av å levere en god tjeneste og ønsker å gi deg en god kundeopplevelse. Etter at du har vært i kontakt med oss vil du derfor kunne bli kontaktet for en kundeundersøkelse. Det er frivillig å svare. 


  Kundeoppfølging og markedsføring

  Opplysningene vi samler inn om deg som kunde vil kunne bli benyttet for å vurdere og fatte beslutninger om forsikringens innhold og vilkår, og i markedsanalyser og markedsføring. Norsk Hussopp Forsikring har berettiget interesse for å videreutvikle og markedsføre sine produkter, så fremt du ikke har reservert deg mot dette.

  Vi behandler også personopplysninger hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev. Direktekunder hos Norsk Hussopp forsikring vil få tilsendt nyhetsbrev som en del av ordinær kundeoppfølging. De som ikke er kunde hos oss kan melde seg på nyhetsbrevet på vår nettside, og slik samtykke til vår behandling av personopplysninger. E-postadressen vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsbrev og brukerundersøkelser om nyhetsbrevet, for å få tilbakemelding på hva leserne synes er interessant og hva de har behov for. Vi behandler personopplysningene frem til du melder deg av nyhetsbrevet. Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss kan du enkelt melde deg av tjenesten.


  Analyser, rapporter og statistikk

  Vi behandler personopplysninger når vi gjennomfører analyser som for eksempel produktanalyser, lønnsomhetsanalyser og prisfastsettelse, og ved utvikling av nye produkter. Dette gjør vi fordi det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser selskapet har, i tillegg til en berettiget interesse for å kunne gjennomføre kundeanalyser.


  Forebygging og utredning av straffbare handlinger

  Vi behandler personopplysninger for å forebygge, avdekke, utrede, oppklare og håndtere svindel og annen kriminalitet ovenfor selskapet. Norsk Hussopp Forsikring har en berettiget interesse i å beskytte seg mot straffbare handlinger.

  I tillegg behandler vi personopplysninger i forbindelse med hvitvaskingsmeldinger, da vi er pålagt å undersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Det rettslige grunnlaget for disse behandlingene er at det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


  Oppfylle rettslige forpliktelser

  Vi behandler personopplysninger for å ivareta rettslige forpliktelser. Det kan for eksempel være forpliktelser i forbindelse med:

  • Regelverk knyttet til styring, kontroll og rapportering til myndigheter
  • Regelverk knyttet til forebygging og avdekking av straffbare handlinger
  • Regelverk knyttet til sanksjoner
  • Bokføringskrav
  • Andre forpliktelser knyttet til tjeneste- eller produktspesifikk lovgivning

  Klagebehandling og rettslige prosesser mv.
  Vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med klager, regresskrav og rettslige prosesser. Dette gjør vi fordi det er nødvendig for å kunne behandle klagen og dermed oppfylle avtalen du har med oss. I en rettslig prosess har vi berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å kunne imøtegå rettskravet.


  Forskning og utvikling

  Norsk Hussopp Forsikring behandler også personopplysninger i forbindelse med forskningssamarbeid med formål å utvikle nye og mer effektive bekjempelsesmetoder. Vi behandler også personopplysninger for å utvikle nye produkter og tjenester, eller forbedre eksisterende produkter og tjenester. Dette gjør vi fordi vi har en berettiget interesse i å utvikle nye og bedre bekjempelsesmetoder, og utvikle eksisterende og nye produkter og tjenester.

 • Innhenting av personopplysninger

  De personopplysningene vi samler inn kan blant annet være:

  • Administrative opplysninger som navn, adresse, telefon, e-post og fødsels- og personnummer
  • Opplysninger om tredjeperson som følge av dens tilknytning til en forsikring, for eksempel begunstiget eller kontaktperson
  • Kommunikasjon mellom partene
  • Opplysninger om forsikret risiko og dekningsomfang
  • Skadeopplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling
  • Kontoopplysninger i forbindelse med registrert skadesak

  Bruk av analyseverktøy og informasjonskapsler
  Opplysninger om atferdsmønstre er å regne som personopplysninger, og dette registrerer vi ved besøk på våre hjemmesider. Adferdsmønster er for eksempel sidene du besøker, lenkene du klikker og på og det du skriver i skjemafelter.

  Norsk Hussopp Forsikring bruker informasjonskapsler på sine nettsider, hussoppen.no. Informasjonskapsler er en tekstfil som blir lagret på din harddisk for sidene du besøker. Informasjon som innhentes anonymiseres og inneholder ikke identifiserbare personlige opplysninger. Les mer om bruk av informasjonskapsler her.


  Hvor henter vi opplysninger fra?

  Personopplysninger som behandles av Norsk Hussopp Forsikring i forbindelse med kundeforholdet innhentes i hovedsak fra kunden selv, men kan også innhentes fra samarbeidende forsikringsselskap og offentlige registre. Kun de opplysningene som er nødvendig og relevante for å oppfylle formålene nevnt over samles inn.

 • Informasjonssikkerhet

  Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandling av dine personopplysninger er viktig for oss. I tillegg til vår strenge personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å sikre dine personopplysninger.


  Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. I tillegg er alle Norsk Hussopp Forsikrings ansatte, herunder vikarer og innleide konsulenter, underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder både utad og internt mellom kollegaer.


  I tråd med anbefalinger fra Datatilsynet benytter Norsk Hussopp Forsikring https (SSL-sertifikat), en kommunikasjonsprotokoll for kryptert utveksling mellom sender og mottaker, på sine nettsider. Dette for å beskytte personopplysninger som gis på nettsiden, slik at informasjonen ikke er lesbar for uvedkommende.


  For å ivareta sikkerheten for dine personopplysninger, er det viktig at også kommunikasjonen med deg er sikker. Du skal derfor ikke sende personsensitive opplysninger til oss i e-post eller i sosiale medier. Dersom du sender opplysninger til oss per e-post må du være oppmerksom på at Norsk Hussopp Forsikring ikke kan garantere for sikkerheten av ikke-krypterte eposter. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss per telefon eller via kontaktskjema på hjemmesiden vår. Ved bruk av e-post anbefaler vi at du alltid dobbeltsjekker at e-postadressen er korrekt, slik at den ikke havner hos feil mottaker.

 • Utlevering av personopplysninger

  Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dette vil f.eks. være opplysninger knyttet til forebygging og avdekking av straffbare handlinger.


  Personopplysninger kan også bli formidlet til en ekstern leverandør for å oppfylle avtalen du som kunde har med oss, for eksempel takstfolk, skadebegrensningstjenester og skadeutbedringsleverandører. Vi kan også dele personopplysninger med andre forsikringsselskap i forbindelse med felles kunde og regresskrav.

 • Databehandlere

  Vi overfører også personopplysninger til selskapets databehandlere. En databehandler behandler personopplysninger på vegne av Norsk Hussopp Forsikring, og kan kun behandle personopplysningene dine etter instruks fra oss. For å sikre at personvernet ivaretas også hos vår underleverandør er det etablert databehandleravtaler med alle tredjeparter som får informasjon fra oss. Vi bruker databehandlere blant annet som leverandører av IKT-tjenester.

 • Overføring av opplysningene til land utenfor EU/EØS

  Norsk Hussopp Forsikring overfører ingen opplysninger til land utenfor EU/EØS. Hvis det skulle bli aktuelt vil vi forsikre oss om at opplysningene beskyttes tilstrekkelig.

 • Hvor lenge blir personopplysningene lagret?

  For potensielle kunder som har mottatt et tilbud om forsikring sletter vi personopplysningene etter 30 dager, med mindre det pågår en dialog rundt forsikringen eller du har akseptert tilbudet.


  Personopplysninger vi har samlet inn som gjelder deg som forsikringskunde lagres så lenge du er kunde hos Norsk Hussopp Forsikring. Dersom avtalen med oss sies opp vil opplysninger lagres i 10 år, før de slettes og/eller anonymiseres. Dette gjøres i tilfelle det senere oppstår et erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet.

 • Forekomsten av automatiserte avgjørelser

  Per i dag benyttes det ikke automatiserte avgjørelser. Hvis det skulle bli aktuelt i fremtiden vil du bli informert og gitt anledning til å reservere deg for heller å få en manuell behandling.

 • Dine rettigheter

  Behandling av personopplysninger skal være oversiktlig og forutsigbar for deg som bruker og forsikringskunde. Informasjon om vår behandling av personopplysninger skal være enkelt tilgjengelig og forståelig. Siste versjon av personvernerklæringen skal alltid være tilgjengelig på internettsiden vår.


  Du har rett til å be om innsyn, retting eller sletting og rett til å få dataene overført. Henvendelser skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.


  Innsyn

  Du kan når som helst be om å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler og hvordan vi behandler den. For innsyn i og informasjon om personopplysninger ønsker vi at du fyller ut følgende skjema og sender enten per e-post til personvernombud@hussoppen.no eller per post.


  Retting og sletting

  Det er viktig for oss at de opplysningene vi har om deg er riktige. Dersom opplysningene vi har registrert ikke er korrekte, ufullstendige, eller unødvendige kan du kreve disse rettet eller slettet. Henvendelser om retting, sletting og dataportabilitet sendes skriftlig, via kontaktskjema på nettsiden eller per post.


  Begrensning av behandling

  I noen tilfeller kan du ha rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Dette innebærer at personopplysningene ikke kan brukes til noe, kun lagres.


  Innsigelse

  Dersom behandlingsgrunnlaget for personopplysningene dine bygger på vår berettigede interesse, kan du i visse situasjoner ha rett til å protestere mot at vi behandler opplysningene dine. Du har alltid rett til å protestere på behandling av personopplysninger for direkte markedsføring og behandlingen til dette formålet må da opphøre.


  Trekke tilbake et samtykke

  Hvis behandlingen er samtykkebasert kan du når som helst trekke tilbake samtykke som ligger til grunn og kreve opplysningene slettet, så fremt dette ikke er opplysninger vi er lovpålagt å oppbevare.


  Dataportabilitet

  Ved behandling av personopplysninger basert på samtykke eller avtale, kan du be om å få overført opplysninger om deg til deg eller til en annen virksomhet. Rettigheten gjelder kun opplysninger som du selv aktivt har gitt til Norsk Hussopp Forsikring.


  Klage til en tilsynsmyndighet

  Datatilsynet er både tilsyn og ombud for behandling av personopplysninger. Deres oppgave er å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem. Dersom du opplever at vi bryter regelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi anbefaler allikevel at du først tar kontakt med oss, slik at vi får muligheten til å vurdere klagen, og raskest mulig være behjelpelig med å rette opp i feilen.

  Hvordan du klager til datatilsynet kan du lese om her.

Sist oppdatert: 27.9.2023