Krypkjeller | Risikofylt konstruksjon

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon

Krypromsløsningen er å betrakte som en risikofylt konstruksjon og må utføres ifølge anvisninger som ivaretar de fuktmessige forhold på en sikker måte. Blant annet tilstrekkelig ventilasjon og fuktsperre på grunnen. Krypkjelleren er i prinsippet et luftet hulrom under et etasjeskille (oftest trebjelkelag), og kan være under hele eller deler av huset.

Krypkjeller – er det tilgang?

Det er viktig at krypkjelleren ventileres. Luke i ringmuren, lem i gulvet eller åpninger i innvendige skillevegger er nødvendig slik at man kan komme til for å inspisere alle deler av krypkjelleren.

Les også: Vet ikke at de har krypkjeller

Typiske skader i forbindelse med krypkjellere

Det finnes en rekke sopparter som har «spesialisert seg» på å bryte ned treverk (råtesopper). Et avgjørende fellestrekk for at treverket kan angripes av disse soppene er at det utsettes for fuktighet (kondens, lekkasjer eller høy relativ luftfuktighet). I forbindelse med krypkjellere er det som oftest høy relativ luftfuktighet som er den utløsende faktor for utvikling av råteskader. Årsaken til denne tilstanden i lufta finner vi nesten alltid i avsondring av vanndamp fra jordsmonnet i krypkjelleren kombinert med manglende utlufting. Dersom luftfuktigheten i krypkjelleren overstiger 75-80 % RH (relativ luftfuktighet) og vedvarer på et slikt nivå over tid vil treverk som befinner seg i dette miljøet innstille seg på et fuktnivå som gir grunnlag for angrep av mikroorganismer (bakterier, mugg og/eller råtesopper). Denne tilstanden er dessverre altfor ofte å finne i krypkjellere med trebjelkelag. Ved slike vedvarende ugunstige fuktforhold vil treverket over tid brytes ned av råtesopper og miste sin opprinnelige struktur og mekaniske egenskaper med svekkelser som betinger omfattende utbedringstiltak.

Forhold som kan føre til råteskader i forbindelse med krypkjellere

1. For lite ventilasjon, gjerne på grunn av for få, for små eller feilplasserte ventiler.
2. Tette ventilåpninger i kalde deler av året vil gi forlenget vekstsesong.
3. For lavtliggende ventilåpninger som vil lede overflatevann inn i krypkjelleren. Avstanden fra underkant av lufteåpning i grunnmur til terreng bør være minimum 150 mm.
4. Krypkjeller brukes som lagerplass av organisk materiale som treverk og annet organisk materiale.
5. Manglende fuktsperre som skal hindre avdunsting fra grunnen.
6. Tett eller manglende drenering.