Gnagerbekjempelse: Vil bruke mindre gift og mer forebygging

Får normalt 4-7 kull per år, vanligvis med 8-12 unger per kull.
FORÅRSAKER MYE SKADE: Brunrotter og ville mus står for hovedandelen av gnagerproblemene i Norge i dag.

Mus og rotter bekjempes vanligvis med gift og feller. Nå vil forskere, forsikringsbransjen og skadedyrfirmaer finne frem til mer bærekraftige og effektive metoder.

I Norge er det hovedsakelig brunrotte og ville mus som står for hovedandelen av gnagerproblemene. Kostnadene knyttet til skader fra gnagere er store for samfunnet, og dagens bruk av gift i bekjempingen kan påvirke mennesker, kjæledyr og naturen negativt.

– Vi mangler en god oversikt over hvordan bekjemping av gnagere foregår totalt sett i Norge. Derfor vil vi først kartlegge arbeidet som gjøres i dag, for deretter å bruke den kunnskapen til å utvikle mer bærekraftige metoder for bekjempelse og forebygging, sier Øyvind Magerøy, leder produkt- og forretningsutvikling i Norsk Hussopp Forsikring.

Toårig forskningsprosjekt

Arbeidet skal foregå innenfor rammene av «Kunnskapsprosjekt – forebygging og bekjempelse av gnagere», som er initiert av Norsk Hussopp Forsikring (NHF). Prosjektet ble etablert 1. september i år, og finansieres i samarbeid mellom NHF og Folkehelseinstituttet (FHI). Målet er å publisere en FHI-rapport og en veileder for forebyggende tiltak og bekjempelser av gnagere.

SAMLET: Involverte forskere og fagpersoner møttes i september hos FHI for å etablere det nye prosjektet. Bak f.v. ser vi Wegard Haakens, Øyvind Magerøy, Hans Petter Nord, Jens Galby, Anders Aak, Espen Roligheten, Espen Spikkerud, Mattis Engemoen Vold, Stein- Birger Østmo, Thora Gundersen, Morten Hage, Arnulf Soleng, Heidi Lindstedt, Kari Rigstad, Mari Steinert og Ragna Byrkjeland.

Overordnet fagansvar ligger hos FHI, som bidrar med forskere. Med seg i prosjektarbeidet har de fageksperter fra NHF. I tillegg deltar en ekstern faggruppe med representanter fra Miljødirektoratet, Anticimex, Rentokil Forsikring, Rentokil Initial, Pelias, Rentox og Oslo kommune. Andre forsikringsselskaper informeres underveis, og inviteres til å delta, ved behov.

FHI viser til at prosjektet passer inn i flere av deres satsingsområder for å skaffe til veie oppdatert kunnskap og utvikling av bekjempelsesmetoder, som et konkret tiltak for bedre folkehelse.

De tradisjonelle metodene utfordres

Gnagerbekjempelser utgjør en stor andel av jobbene til skadedyrfirmaer i Norge i dag. I løpet av de siste årene er det skjedd betydelige endringer i tilnærming til gnagerbekjempelser – der de tradisjonelle metodene har blitt utfordret.

– Årsaken er blant annet innførte restriksjoner på bruk av gift. Vi ser også at ny teknologi gir oss bedre muligheter for identifisering, overvåking og elektroniske feller. Det er også positivt å se en dreining mot en mer «grønn» profil i både skadedyrfirmaene og hos forsikringsselskapene. Bevisstheten rundt giftfrie løsninger og forebygging rundt boliger er høyere i dag enn tidligere, sier Magerøy.

Samfunnsmessig betydning

Gnagerprosjektet vil kunne gi stor verdi til alle som er involvert i, eller er berørt av, skadedyrbekjempelse i samfunnet.

– Vårt felles mål for prosjektet er å skaffe oppdatert kunnskap, slik at bestillerkompetansen hos alle som kjøper skadedyrbekjempelser blir bedre. På sikt vil dette kunne redusere gnagerproblematikken, og gi økonomiske fordeler og bedre psykisk og fysisk helse for befolkningen, sier Magerøy.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:
Øyvind Magerøy, leder produkt- og forretningsutvikling, e-post / mobil 408 48 532