Norsk Hussopp Forsikring bruker sin lange erfaring og kompetanse for å sikre korrekt behandling av din sak. En skadesituasjon kan oppleves vanskelig for de involverte. Det er først når en skade oppstår at vi kan levere vårt produkt, og vi er opptatt av at du som kunde får en god opplevelse av skadeoppgjøret. Dersom du mener at det er gjort noe feil og ikke er fornøyd vil vi gjerne høre fra deg.

Ny gjennomgang av saken din

Vi anbefaler at du først kontakter skadebehandleren du har vært i kontakt med, eller personens overordnede slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser. Det er for alle parter raskeste og enklest om saken kan løses på denne måten.

Dersom dette ikke løser problemet kan du sende en skriftlig klage og be om at saken din vurderes på nytt. Vår fagavdeling vil da ta en ny gjennomgang og vurdering av saken din. Send oss en epost der du beskriver årsaken til at du ønsker en ny gjennomgang av skadesaken din. Utfallet av en ny vurdering kan være at vi enten endrer vårt vedtak, eller at vi kan gi deg en bedre forklaring på årsaken til vedtaket vårt.

Får dere ikke løst saken?

Dersom du fortsatt er uenig i Norsk Hussopp Forsikrings vurdering kan du klage til Finansklagenemda.

Forsikringsskjønn

Et forsikringsskjønn er en uavhengig verdivurdering av et skadet objekt i et forsikringsoppgjør. Et forsikringsskjønn starter med at en av partene i et forsikringsoppgjør ønsker en uavhengig fastsettelse av skadebeløp på det skadede objekt. Hver av partene oppnevner sin skjønnsmann for egen regning, men de to skjønnsmennene skal være nøytrale og ikke tale «sin» parts sak. Skjønnet er bindende, og omhandler kun skadebeløp. Skjønnet omhandler ikke øvrig vilkårsbruk.

Merk at gjennomføring av et skjønn påfører en ekstrakostnad for sikrede. Et skjønn tar noe tid fra innledning til avslutning av skjønnet, og det er i mange tilfeller ikke er noen økonomisk uttelling i forhold til normalt oppgjør etter takst eller regning.

Klagefrist

Klagesaker må mottas innen 6 måneder etter at du mottok avgjørelsen i saken. Dersom klagen ikke er mottatt innen den tid, frafaller retten til å klage. Klager du direkte til Norsk Hussopp Forsikring utsettes fristen med den tiden vi bruker for å behandle klagen.

Klagebehandling er gratis for forsikringstaker.