Larverør til klesmøll.

Larverør til klesmøll. Larvene blir ca 10 mm. © FOTO: Mycoteam