Konsesjon for behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel adresse, telefonnummer og lignende. Slike opplysninger er nødvendige for at Norsk Hussopp Forsikring skal kunne betjene deg som kunde. På disse sidene kan du lese om hvordan vi behandler personopplysninger.

Norsk Hussopp Forsikringens innehar konsesjon for behandling av personopplysninger og er behandlingsansvarlig for opplysningene. Dette reguleres gjennom Personopplysningsloven med forskrifter og Datatilsynets konsesjonsvilkår. Reglene supplerer øvrige avtalevilkår som Norsk Hussopp Forsikring har inngått med samarbeidspartnere og gjelder for alle tjenesteforhold, både nåværende og fremtidige.

Formål

Norsk Hussopp Forsikring registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i vårt interne kunderegister. Formålet er å identifisere deg som kunde og oppfylle den forsikringsavtale du har med selskapet.

Behandling og innhenting av personopplysninger

Personopplysninger som behandles av Norsk Hussopp Forsikring, hentes fra kundens forsikringsselskap eller kunden selv og offentlige registre. Opplysningene vil kunne bli benyttet for å vurdere og fatte beslutninger om forsikringers innhold og vilkår og i markedsanalyser og markedsføring. Norsk Hussopp Forsikring vil ved avtaleinngåelse og under det løpende avtaleforholdet registrere opplysninger om kunden og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet. Norsk Hussopp Forsikring vil også registrere opplysninger om personer vi har avslått å inngå avtale med, i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid kunne dokumentere forholdet, herunder at avslag om forsikringsdekning var saklig begrunnet.

Sending av informasjon over Internett

For å øke sikkerheten på våre sider benytter Norsk Hussopp Forsikring https (SSL-sertifikat), en kommunikasjonsprotokoll for kryptert utveksling mellom sender og mottaker, på sine nettsider. Selv om sannsynligheten for at det skal skje er liten, kan opplysninger som sendes over Internett allikevel komme uvedkommende i hende.

Dersom du skal sende og motta opplysninger du mener kan misbrukes eller er følsomme, kan vi ikke anbefale deg å benytte e-post. Vi anbefaler også at du dobbeltsjekket at e-postadressen er korrekt, slik at den ikke havner hos feil mottaker.

Utlevering

Registrerte personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og NHFs taushetsplikt ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til tredjeperson med det formål å oppfylle den avtale du har med selskapet. Slike underleverandører kan være takstfolk, andre forsikringsselskaper og samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Det forutsettes at behandlingen av personopplysninger er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til.
Overføring av personopplysninger til Norsk Hussopp Forsikrings databehandlere anses ikke som utlevering. Slik utlevering skjer under selskapets ansvar, og er basert på avtaler som sikrer at personvernet ivaretas.

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningslovens har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert vedrørende seg selv. Innsyn og informasjon kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Norsk Hussopp Forsikring, Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Din henvendelse må inneholde polisenummer og personnummer, samt være underskrevet av den som er registrert hos oss. Dersom opplysningene vi har registrert ikke er korrekte, alternativt ufullstendige, kan du kreve disse rettet.

Lagring og sletting

Personopplysninger skal i henhold til personopplysningsloven slettes så snart oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Norsk Hussopp Forsikring lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning, og selv om avtalen med oss evt. sies opp vil opplysninger lagres frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringer er utløpt i tilfelle fremtidige erstatningskrav. Dokumenter og annen kundekommunikasjon som for eksempel e-post, mv., vil bli lagret.

Bruk av analyseverktøy og cookies

Norsk Hussopp Forsikring bruker cookies på sine nettsider, hussoppen.no. Cookies er en tekstfil som blir lagret på din harddisk for sidene du besøker. Videre benytter vi verktøyet Google Analytics. Informasjon som innhentes anonymiseres og inneholder ikke identifiserbare personlige opplysninger. Les mer om bruk av Cookies her.

Taushetsplikt

Alle Norsk Hussopp Forsikrings ansatte, herunder vikarer og innleide konsulenter, er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder både utad og internt mellom kollegaer.

Mer informasjon

For ytterligere informasjon henvises til:

Datatilsynet (www.datatilsynet.no)
Personopplysningsforskriften (nytt vindu)
Personopplysningsloven (nytt vindu)

www.microsoft.com/norge/sikkerhet
www.nettvett.no
www.norsis.no
www.idtyveri.info